Operačný program Ľudské zdroje

prioritná os 1 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

prioritné osi 2, 3, 4 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

prioritné osi 5, 6 – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky