O nás

Centrum manažmentu regionálného rozvoja okresu Sabinov, n.o. je výkonným orgánom pre implementáciu Akčného plánu a ďalších rozvojových aktivít, ako aj projektové stredisko pre prípravu kľúčových aktivít Akčného plánu na zabezpečenie úloh technického sekretariátu, mediálnej a komunikačnej podpory, na podporu inkluzívneho verejného obstarávania, metodickú podporu tvorby spoločných projektov a iniciatív aktérov v území, spracovaním strategických dokumentov okresu Sabinov.

Hlavným cieľom je podpora aktivít smerujúcich k vytvoreniu 1 115 pracovných miest do roku 2020 v súlade s Akčným plánom pre okres Sabinov. CMRRSB, n.o. nebude vykonávať hospodársku činnosť počas realizácie opatrení Akčného plánu okresu Sabinov, ani v období udržateľnosti projektu. Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov, n.o. poskytuje poradenské a konzultačné služby pre implementáciu Akčného plánu okresu Sabinov schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 350 z 22. augusta 2016.

Hlavným cieľom centra je v súlade s opatreniami navrhnutými v Akčnom pláne prispievať k implementácii projektových zámerov financovaných z regionálneho príspevku a európskych štrukturálnych a investičných fondov v okrese Sabinov subjektami z oblasti samosprávy, podnikateľského i mimovládneho sektora a znižovať tak mieru nezamestnanosti v okrese.